5 tips til vellykket outsourcing

Aditro tilbyr lønnsrettede tjenester på flere ulike markeder, og har skaffet seg god erfaring om hvordan disse utføres på best mulig måte. En av tingene vi har lært, er at en vellykket outsourcing av lønn krever kunnskap og engasjement fra både kunden og leverandøren. Vi har derfor satt sammen 5 tips som hjelper deg å lykkes.
5 tips til vellykket outsourcing
  1. Definer klart og tydelig hvilke tjenester som skal legges ut

Det er viktig at kunden og leverandøren har samme syn på hva som skal inkluderes i tjenesten. Kundens viktigste oppgave er å gi leverandøren bakgrunnsinformasjon om sin nåværende lønnshåndtering, blant annet prosesser, tariffavtaler, policies og aktuelle systemer som brukes

En annen viktig sak å tenke på er hvordan man ønsker å yte service til leder og ansatte knyttet til utbetaling av lønn.

Leverandørens standardbeskrivelser av egne tjenester er et bra utgangspunkt for å skaffe seg en oversikt over hvilke av disse tjenester som skal inngå i kontrakten.

  1. Planlegg dine prosesser og strev etter en høy grad av automatisering

Lønnsprosessen henger sterkt sammen med andre HR-prosesser og systemer innad i organisasjon. Disse prosessene bør også tas med i vurderingen ved outsourcing slik at lønnsprosessen blir effektiv og av tilfredsstillende kvalitet. 

Når nåværende situasjon er tydelig beskrevet, er det mulig å definere fremtidig ønsket situasjon. Leverandøren med sine løsninger bør undersøke muligheten for å øke graden av automatisering i prosessene, og derigjennom øke påliteligheten og effektiviteten. 

  1. Fokuser på etablering av tjenesten

Outsourcing av lønn er en langsiktig løsning, og grunnlaget for en god tjeneste legges i etableringsfasen. Det er her kunnskapsoverføring fra kunde til leverandør skjer, og nye prosesser og støttesystemer for tjenesten iverksettes. Det er viktig at både kunde og leverandør setter av ressurser og kompetanse i denne fasen, slik at medarbeidere og ledere i kundens organisasjon føler tillit til de nye rutinene fra dag en. 

  1. Bygg videre på og oppretthold det gode samarbeidet

En vellykket outsourcing av lønn bygger på et effektivt og godt samarbeid mellom kunde og leverandør. Bli enige om en samarbeidsmodell og beskriv hvordan videreutvikling av tjenesten skal sikres. Et gjensidig og utviklingsorientert samarbeid er veien til suksess.

  1. Skap rom for forandring

I en organisasjon skjer det daglig både større og mindre forandringer. Ofte påvirker de også lønnsberegningen. Å være forberedt på forandringer og ha en plan for hvordan de skal gjennomføres sammen med leverandøren er viktig.

 

For mer informasjon kan du lese mer om outsourcing her og her